Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Grudzień 7, 2021, 09:07 | Brak komentarzy »

Pierwsza, najbardziej znacząca różnica między prowadzeniem działalności gospodarczej jednoosobowo (dalej: JDG), a prowadzeniem jej w formie spółki cywilnej polega na tym, że w pierwszym przypadku przedsiębiorca działa sam, a spółka cywilna wymaga zaangażowania co najmniej dwóch wspólników.

 


Działalność gospodarczą prowadzoną jednoosobowo należy zarejestrować w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Rejestracja i dokonywanie zmian we wpisie w ewidencji jest bezpłatne. Aby rozpocząć wykonywanie tej działalności wystarczy złożyć (elektronicznie lub w wersji papierowej) wniosek na CEIDG-1. Każda osoba w ramach JDG posiada swój REGON i numer NIP. Przedsiębiorca w ramach JDG ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach działalności gospodarczej. Odpowiedzialność majątkowa za ewentualne zobowiązania obejmuje w tym przypadku cały majątek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie musi pamiętać, że zgromadzany w firmie majątek stanowi jego własność. Jeśli taki przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim warto rozważyć ewentualne ograniczenie ewentualnej odpowiedzialności współmałżonka za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności (w szczególności rozważyć kwestię zawarcia umowy nieustanawiającej rozdzielność majątkową).


Piątek, Grudzień 3, 2021, 12:53 | Brak komentarzy »

Każda osoba fizyczna, która podejmuje się i prowadzi działalność gospodarczą ma obowiązek dokonać wpisu tej działalności do rejestru nazwanego Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). CEIDG jest prowadzona w systemie teleinformatycznym i jej zadanie polega na:

1. ewidencjonowaniu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
2. udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o CEIDG,
3. udostępnianiu informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie,
4. umożliwieniu wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
5. udostępnianiu informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego.


Poniedziałek, Listopad 29, 2021, 10:20 | Brak komentarzy »

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców wprowadzono do polskiego prawodawstwa tzw. działalność nieewidencjonowaną. Jest to alternatywa dla prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże mają wobec niej zastosowanie określone ograniczenia i uwarunkowania.

Działalność nieewidencjonowana (nazywana również działalnością nierejestrową) nie stanowi działalności gospodarczej i mamy z nią do czynienia jeśli spełnione są łącznie 3 przesłanki:

1. działalność nierejestrową prowadzić może wyłącznie osoba fizyczna,
2. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 162) - w 2021r. jest to kwota 1400 zł,
3. działalność nierejestrowa jest prowadzona przez osobę, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.


środa, Listopad 24, 2021, 21:13 | Brak komentarzy »

Wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlegają przedsiębiorcy, którzy:


1) prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
2) są wspólnikami spółek cywilnych.


Poniedziałek, Listopad 22, 2021, 13:57 | Brak komentarzy »

Wniosek o wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

1. przez internet:

  • za pośrednictwem strony www CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl/) - należy wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
  • za pośrednictwem strony www biznes.gov.pl - należy wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
  • za pośrednictwem strony www wybranych banków;
  • w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,

2. za pośrednictwem poczty - wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym do urzędu gminy. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.


Wtorek, Listopad 16, 2021, 08:22 | Brak komentarzy »

Biała lista podatników podatku VAT to elektroniczny, bezpłatny wykaz podatników podatku VAT, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podatnik podatku VAT nie musi zgłaszać wniosku o ujęcie go w wykazie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uzupełnia wykaz i go aktualizuje na podstawie innych ogólnodostępnych rejestrów. Podmiot może natomiast złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o usunięcie lub sprostowanie jego danych wskazanych w wykazie, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


Czwartek, Listopad 4, 2021, 11:25 | Brak komentarzy »

Warunki nadania nazwiska dziecku urodzonego w związku małżeńskim reguluje ustawodawca w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dalej: krio, (Dz.U.2020.0.1359 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.) w artykule 88, który brzmi następująco:

§ 1. Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


§ 2. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. 


§ 3. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o których mowa w § 1, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane. 


§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastu lat, jest potrzebna jego zgoda.


środa, Listopad 3, 2021, 09:07 | Brak komentarzy »

Ostatnia z omawianych w tym miesiącu kwestii prawnych dotyczących pochodzenia dziecka i obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, dotyczyć będzie sądowego ustalenia ojcostwa. Jak już pisaliśmy poprzednio tzw. uznanie dziecka przez ojca dotyczy sytuacji dobrowolnego złożenia oświadczenia przez mężczyznę, który uznaje dziecko. Dotyczy to sytuacji, gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim. W tym miejscu można zadać pytanie, co w sytuacji gdy biologiczny ojciec dziecka
nie chce złożyć oświadczenia w sprawie uznania ojcostwa dziecka. Jest taka możliwość, że matka dziecka odmówi potwierdzenia złożonego przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka. W opisanych sytuacjach zarówno domniemany ojciec dziecka jak i matka dziecka mają prawo złożyć w sądzie pozew o
ustalenie ojcostwa.


Czwartek, Październik 28, 2021, 10:46 | Brak komentarzy »

W poprzednim wpisie opisaliśmy kwestie związane z uznaniem ojcostwa, ale nie wyczerpuje to wszystkich kwestii związanych z określeniem ojcostwa dziecka. Ustawodawca w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej: Kro) uregulował jeszcze jeden wariant, a mianowicie ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Dotyczy to przypadków, gdy mężczyzna dobrowolnie złożył oświadczenie o uznaniu dziecka jako swoje, będąc w danym momencie przekonany, że jest on biologicznym ojcem tego dziecka. Oczywiście związane jest to z sytuacją rodziców dziecka niepozostających w związku małżeńskim (w przypadku małżeństwa obowiązuje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki). Jeśli po dokonaniu uznania ojcostwa, mężczyzna wpisany w akcie urodzenia dziecka jako jego ojciec dowie się, że dziecko od niego nie pochodzi i będzie w związku z tym chciał doprowadzić do dokonania zmian w akcie urodzenia dziecka, to musi wystąpić na drogę postępowania sądowego z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania. Bardzo ważne jest to, że ustawodawca przewidział stosunkowo krótki termin do złożenia takiego pozwu w sądzie. Jest to tylko rok liczony od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W przypadku, gdy oświadczenie o uznaniu dziecka zostało złożone przed jego urodzeniem bieg wskazanego powyżej terminu nie może rozpocząć się przed narodzinami dziecka.


środa, Październik 27, 2021, 10:54 | Brak komentarzy »

W bieżącym miesiącu na naszym blogu poświęcamy uwagę kwestiom prawnym związanym z pochodzeniem dziecka. Są to tematy bardzo doniosłe i odgrywające bardzo istotną rolę zarówno w życiu dziecka, jak i jego rodziców. Uznanie dziecka jest jedną z instytucji prawnych mających na celu określenie personaliów biologicznego ojca dziecka. Uznanie dziecka jest przede wszystkim formą polubownego i dobrowolnego załatwienia tej kwestii. Dotyczy ono określenia ojcostwa dziecka, którego rodzice nie zawarli związku małżeńskiego.


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 7377
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem